0 DAYS TO THE EVENT
Born 2 Run: Kumanovo
APS La Fenice, Center for Intercultural Dialogue, Hiraeth CIC and OSCE Mission to Skopje together with Kumanovo Opstina are organising the international running event 'Born 2 Run: Kumanovo' in which anyone can take part. (превод на македонски е во описот, përkthimi në shqip është në përshkrimin)
Oct 11, 2019, 2:00 PM – 6:00 PM
Ploshtad Kumanovo,
Ploshtad Nova Jugoslavija, Kumanovo, Macedonia (FYROM)
Want to take part?
 
 

Kumanovo 10KM

Kumanovo 3KM

SPONSORS

Working Together

European Commission / Eвропска Kомисија / Komisioni Europian

Financial Support / Финансиска поддршка / Mbështetje financiare

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain experience, and volunteer abroad.
Set to last until 2020, Erasmus+ doesn't just have opportunities for students. Merging seven prior programmes, it has opportunities for a wide variety of individuals and organisations.

Еразмус + е програма на ЕУ за поддршка на образованието, обуката, младите и спортот во Европа. Нејзиниот буџет од 14,7 милијарди евра ќе обезбеди можности за над 4 милиони Европејци да учат, да се обучуваат, да стекнуваат искуство и да волонтираат во странство.

Определено е да трае до 2020 година, Еразмус + не само што има можности за студенти. Соединување на седум претходни програми, дава можности за широк спектар на поединци и организации.

Erasmus + është programi i BE-së që mbështet arsimin, trajnimin, të rinjtë dhe sportin në Evropë. Buxheti i tij prej 14.7 miliardë euro do të ofrojë mundësi për më shumë se 4 milionë europianë për të studiuar, trajnuar dhe fituar përvojë me punë vullnetare jashtë vendit.

Është  përcaktuar të  zgjasë deri në vitin 2020, Erasmus + nuk ka vetëm mundësi për studentët. Por ky program bashkon shtatë programe të mëparshme, që krijon mundësi të shumëllojshme ,për individë dhe organizata të ndryshme.

OSCE MISSION TO SKOPJE / Мисијата на ОБСЕ во Скопје / Misioni i OSBE-së në Shkup

Creative Support / Креативна поддршка / Мbështetje krijuese

The Mission’s key priorities are advancing constructive inter-ethnic relations and supporting the further implementation of the 2001 Ohrid Framework Agreement and its essential pillars: anti-discrimination, education, decentralization, equitable representation, smaller communities and the use of languages. It works with authorities to implement reforms in areas such as elections, democratic policing, local governance and the judiciary. The Mission monitors and conducts regular visits to local communities and maintains a communication network with political representatives, civil society members, religious leaders and law enforcement officials.

Клучни приоритети на Мисијата се да ги подобрува конструктивните меѓуетнички односи и да го поддржува и во иднина спроведувањето на Охридскиот рамковен договор од 2001 година и неговите основни постулати: анти-дискриминација, образование, децентрализација, правична застапеност, помалите заедници и употребата на јазиците. Мисијата работи со институциите за спроведување на реформите во областа на изборите, демократското полициско работење, локалното владеење и судството. Мисијата мониторира и спроведува редовни посети на локалните заедници и одржува комуникациска мрежа со политичките претставници, членовите на граѓанското општество, верските лидери и полицијата.

Prioritetet kryesore të Misionit janë të avancojë marrëdhëniet konstruktive ndëretnike dhe të mbështes zbatimin e mëtejmë të Marrëveshjes kornizë të Ohrit të vitit 2001, si dhe shtyllat e saj thelbësore: jo-diskriminimi, arsimi, decentralizimi, përfaqësimi i barabartë, bashkësitë më të vogla dhe përdorimi i gjuhëve. Misioni punon me autoritetet për zbatimin e reformave në fusha të tilla si zgjedhjet, policia demokratike, qeverisja lokale dhe gjyqësori. Misioni monitoron dhe bën vizita të rregullta në komunitetet lokale dhe ka një rrjet të komunikimit me përfaqësuesit politikë, anëtarët e shoqërisë civile, udhëheqësit fetarë, si dhe nëpunësit policor.

KUMANOVO MUNCIPALITY / ОПШТИНА КУМАНОВО / KOMUNA E KUMANOVËS

Local Support / Локална подршка / Mbështetje Lokale

Kumanovo, city of intertwined cultures, religions and traditions, memories and coexistence. The city in which you walk through Ukjumat-sokagi, one of the oldest streets (now st. Oct. 11), you will find a very old crafts, delicious food, and you will hear a lot of legends. Here the song and the joke will welcome you. This is the city of the famous Batko Gorgija, and you will hear about him from everyone.

Куманово, град на преплетени култури, религии и традиции, спомени и соживот. Градот во кој поминувате низ Укјумат-сокаги, една од најстарите улици (сега ул. 11 Октомври), ќе најдете многу стари занаети, вкусна храна, и ќе слушнете многу легенди. Овде песната и шегата ќе ве поздрават. Ова е градот на познатиот Батко Ѓорѓија, и ќе го чуете за него од сите.

Kumanovë, qytet i kulturave të ndërthurura, feve dhe traditave, kujtimeve dhe bashkëjetesës. Qyteti në të cilin ecni nëpër Ukjumat-sokagi, një nga rrugët më të vjetra (tani 11 Tetori), do të gjeni   zanate shumë të vjetra, ushqim të shijshëm dhe do të dëgjoni shumë legjenda. Këtu kënga dhe shakaja do t'ju mirëpresin. Ky është qyteti i famshëm i Batko Gjorgjis, dhe ju do të dëgjoni për të nga të gjithë.

 

CONTACT

MultiКулти Youth Centre/ MultiКулти Младински центар/ MultiКулти Qendra rinore

Vuk Karadic b.b.
Kumanovo,
Macedonia

©2018 by Born 2 Run: Kumanovo. Proudly created with Wix.com